ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี มหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคลพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร รุ่น “มุก มั่ง มี”

ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
โดยได้รับความเมตตาจากพระเถราจารย์ ๘ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต ดังนี้
๑. พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) เทพเจ้าเมืองน้ำดำ แห่งวัดป่าพุทธมงคล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานจุลเจิมเทียนชัยเทียนพุทธิภิเษก ๛

๒. พระครูสุทธิสารคุณ (หลวงปู่ขาน อินทปัญโญ)
เทพเจ้าเทือกเขาดงเย็น แห่งวัดศรีสะอาด ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร #ประธานจุดเทียนชัย ๛
๓. พระครูวิชัยธรรมสิริ (หลวงปู่อุดร ธัมมชีวี) พระเถระผู้รัตตัญญูแห่งนิคมคำสร้อย วัดศรีวิชัย ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
๔. พระครูนิโครธโพธิวัฒน์ (หลวงปู่เผย สัปปัญโญ) พระเถระผู้ทรงคุณ แห่งเทือกเขาภูผาซาน วัดศรีโพธิ์ไทร ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
๕. พระครูสิริธรรมโกวิท (ญาท่านสายทอง สิริธัมโม) พ่อธรรมใหญ่เมืองสาเกตุแห่งวัดดอนเกลือ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
๖. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (ญาท่านเจริญ ฐานยุตโต) พ่อธรรมใหญ่บรมครูแห่งโลกอุดรบูรพา วัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี #ประธานดับเทียนชัย ๛
๗. พระอาจารย์ดาวทอง เตชะธัมโม พระเถระผู้ทรงวิปัสนาแห่งเทือกเขาดงหลวง วัดถ้ำผาหยาด ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
๘. พระอาจารย์บุญกรานต์ อนุตโร พระเถระผู้ทรงคุณวิปัสนาจารย์ลุ่มน้ำดงบังอี่
วัดสมานสังฆวิเวก ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
จึงขอเชิญชวนสานุศิษย์น้อยใหญ่ใกล้ไกล
ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กราบนมัสการและร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษก
วันเสาร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ศาลาการเปรียญวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

มุกมั่งมี #พุทธาภิเษก #วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

พุทธาภิเษก #มุกดาหาร

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>